Протокол и доклад
на Временната комисия, избрана с Решение № 512 по Протокол 47 / 30.06.2023 г. на Общински съвет – гр. Кубрат

Протокол №3 от 18 септември 2023 г. Версия за Adobe Reader
Доклад от 18 септември 2023 г. Версия за Adobe Reader

 

 

График
за изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Кубрат, мандат 2024 – 2027 г.

Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Кубрат, мандат 2024 - 2027 г., ще се проведе на 18.09.2023 г. /понеделник/ от 13:00 ч. в сградата на Община Кубрат /Заседателна зала/, находяща се в гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1.

 

 

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Кубрат, мандат 2024 – 2027 г.

1. Мюджген Исметова Версия за Adobe Reader
2. Румяна Стойчева Версия за Adobe Reader
3. Ралица Маринова Версия за Adobe Reader
4. Ангелинка Неделчева Версия за Adobe Reader
5. Звезделина Маринова Версия за Adobe Reader
6. Ива Димитрова Версия за Adobe Reader
7. Гинка Панчева Версия за Adobe Reader
8. Гретина Колева Версия за Adobe Reader
9. Миленка Петкова Версия за Adobe Reader
10. Милена Няголова Версия за Adobe Reader

 

 

Съобщение
за удължаване срока за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Кубрат, мандат 2024 – 2027 г.

На 09.08.2023 г. /сряда/ от 13:00 ч., в сградата на Община Кубрат – етаж втори, стая № 18, се състоя заседание на Временната комисия, избрана с Решение № 512 по Протокол 47 / 30.06.2023 г. на Общински съвет – гр. Кубрат, относно: „Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 - 2027 година за Районен съд - Кубрат“.

Във връзка с откритата процедура по набиране документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Кубрат, Временната комисия, избрана с Решение № 512 по Протокол 47 / 30.06.2023 г., удължава срока за прием на документи до 17:00 ч. на 25.08.2023 г. включително.

Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са публикувани на сайта на Общински съвет – Кубрат и на сайта на Община Кубрат.

Всички заинтересовани лица да представят необходимите документи в деловодството на Общински съвет - Кубрат, етаж втори, стая № 18 в сградата на Община Кубрат, находяща се в гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1.

 

 

Обявление за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Кубрат
мандат 2024 – 2027 год.

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд – Кубрат,

 

Общински съвет – гр. Кубрат,

 

На основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 512 от 30.06.2023г. по Протокол № 47 на Общински съвет – Кубрат, открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Кубрат за мандат 2024 – 2027 година.

Съгласно Протокол от проведено Общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Разград на 07.04.2023г., необходимият брой съдебни заседатели е 15 /петнадесет/ души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Всички заинтересовани лица да представят в Деловодството на Общински съвет - Кубрат, етаж втори, стая № 18 в сградата на Община Кубрат, находяща се в гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, необходимите документи считано от 03.07.2023г. до 17:00 ч. на 28.07.2023г. включително.

 

I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

1. да бъдат дееспособни български граждани;

2. да са на възраст от 21 до 68 години;

3. да имат настоящ адрес в община Кубрат;

4. да имат завършено най - малко средно образование;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. да не страдат от психически заболявания.

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

На основание чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

 

II. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет – гр. Кубрат следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет може да се обърне за препоръки (Приложение № 1);

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие (Приложение № 2);

7. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 3);

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 година или Писмено съгласие комисията да извърши това служебно (Приложение № 4 и Приложение № 2 на КРДОПБГДСРСБНА);

 

III. Място и срок за подаване на документите:

Образци на документите, са на разположение на кандидатите в звеното, обслужващо Общински съвет – Кубрат /етаж втори, стая № 18/, както и на сайта на Общински съвет – Кубрат и на сайта на Община Кубрат – модул „Пресцентър“.

Документите се подават лично или чрез нотариално упълномощен представител в Деловодството на Общински съвет - Кубрат, етаж втори, стая № 18 в сградата на Община Кубрат, находяща се в гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, или по пощата на посочения адрес, считано от 03.07.2023г. до 17:00 ч. на 28.07.2023г. включително.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

 

 

Приложение № 1 - Препоръка Версия за Microsoft Word
Приложение № 2 - Писмено съгласие относно избор за съдебен заседател по чл. 68, ал. 3, т. 7 от Закона за съдебната власт Версия за Microsoft Word
Приложение № 3 - Декларация по чл. 68, ал. 3, т.8 от Закона за съдебната власт Версия за Microsoft Word
Приложение № 4 - Писмено съгласие за извършване на проверка за принадлежност по чл. 27, ал. 2, изр. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Версия за Microsoft Word
Приложение № 2 - КРДОПБГДСРСБНА Версия за Microsoft Word