Заседания

 

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет - Кубрат на 29.02.2024 г., публ. на 22.02.2024 г. Версия за Acrobat Reader

 

Докладни записки, които предстоят да се разгледат на заседание на
Общински съвет - Кубрат, насрочено за 29 февруари 2024 г.
1. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2025-2027 година на постъпленията от местните приходи и на разходите за местните дейности.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
2. Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската собственост в община Кубрат и резултатите от нейното управление през 2023 г.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
3. Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на трасе за довеждащ електропровод до Фотоволтаична електроцентрала 400 kW в ПИ 271, за който е отреден УПИ IV – 271, от кв. 38, с. Божурово, общ. Кубрат, преминаващ през имоти общинска собственост.
Докладва: Мирослав Йорданов - Зам.-кмет на Община Кубрат
4. Предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване на членовете на пенсионерски клуб „Лудогорие“ и клуб „Просвещение - Кубрат“.
Докладва: Женифер Пойраз - Зам.-кмет на Община Кубрат
5. Предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване на членовете на Сдружение „Диабет - Кубрат“.
Докладва: Женифер Пойраз - Зам.-кмет на Община Кубрат
6. Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 година.
Докладва: Женифер Пойраз - Зам.-кмет на Община Кубрат
7. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ в процедура по изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 40422.505.2191 и 40422.505.3120 по КК и КР на град Кубрат и изграждане на паркинг в общински имот с идентификатор 40422.505.2191.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
8. Учредяване на право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общинския горски фонд с идентификатор 40422.294.939 в землището на гр. Кубрат.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
Докладва: Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
10. Промяна на наемни цени в Наредба №14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.
Докладва: Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
11. Изменение и допълнение на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд.
Докладва: Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
12. Определяне на представител на Община Кубрат за участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.
Докладва: Мирослав Йорданов - За кмет на Община Кубрат, съгл. Заповед № 170 / 27.02.2024 г.

 

Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет – Кубрат
26.02.2024 г., 13:30 ч. Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
26.02.2024 г., 15:30 ч. Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
26.02.2024 г., 13:30 ч. Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
26.02.2024 г., 15:30 ч. Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление