Заседания

 

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет - Кубрат на 23.05.2024 г., публ. на 16.05.2024 г. Версия за Acrobat Reader

 

Докладни записки, които предстоят да се разгледат на заседание на
Общински съвет - Кубрат, насрочено за 23 май 2024 г.
1. Удостояване с награда „Зрелостник на годината“.
Докладва: Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.
Докладва: Мирослав Йорданов - Зам.-кмет на Община Кубрат
3. Определяне на основните месечни заплати на кмета на община Кубрат и на кметове на кметства в община Кубрат, считано от 01.05.2024 г.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
4. Учредяване право на ползване върху общински имот.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
5. Изменение на Решение № 66 по Протокол № 7 от 30.04.2024 г.
Докладва: Мирослав Йорданов - Зам.-кмет на Община Кубрат

 

Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет – Кубрат
22.05.2024 г., 13:30 ч. Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
22.05.2024 г., 14:30 ч. Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
22.05.2024 г., 13:30 ч. Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
22.05.2024 г., 14:30 ч. Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление