Състав и структура

 

Председател на Общински съвет - Кубрат
Хюсеин Юмеров Хюсеин Юмеров

Роден на: 03.10.1984 г.

Образование: Висше

Месторабота: Собствен бизнес

Семейно положение: Женен, с две деца.

Общински съвет - Кубрат

Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
Председател: Ерхан Байрактаров
Зам. председател: Ганка Георгиева
Членове: д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Нина Цонева
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев

Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
Председател: Орхан Мехмед
Зам. председател: Ибрям Ялама
Членове: Веселин Алеков
Ганка Георгиева
д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Орхан Бедиханов

Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
Председател: д-р Ибрахим Яхов
Зам. председател: д-р Денислав Белинов
Членове: Алисе Незирова
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Юмгюл Кедик

Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление
Председател: Мариета Борисова
Зам. председател: Ерхан Исметов
Членове: Алисе Незирова
Имрен Кърмъзъ
Невин Мустафова
Орхан Мехмед
Хюсеин Юмеров

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Председател: Алисе Незирова
Членове: Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Ерхан Байрактаров
Ибрям Ялама
Мариета Борисова
Невин Мустафова

Общински съветник Партия/Коалиция
1. Алисе Незирова
Родена на: 22.04.1978 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Детски учител в ЦДГ „Пролет“,
с. Севар
ПП „ДПС“
2. Веселин Алеков
Роден на: 14.05.1969 г.
Образование: Средно-специално
Месторабота: Собствен бизнес
ПП „ДПС“
3. Ганка Георгиева
Родена на: 01.03.1954 г.
Образование: Висше
КП „БСП за България“
4. д-р Денислав Белинов
Роден на: 15.09.1961 г.
Образование: Висше
Месторабота: Ординатор в хирургичното отделение на СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ - Варна
ПП „ЗНС“
5. Джелил Исмаилов
Роден на: 08.03.1958 г.
Образование: Срeдно-специално
Месторабота: Отчетник измервателни уреди във “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград
ПП „ДПС“
6. Ерхан Байрактаров
Роден на: 18.12.1977 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: ТД на НАП - Разград
ПП „ДПС“
7. Ерхан Исметов
Роден на: 19.04.1987 г.
Образование: Висше
Месторабота: Учител в ЦСОП гр. Кубрат
ПП „ДПС“
8. д-р Ибрахим Яхов
Роден на: 23.08.1956 г.
Образование: Висше
Месторабота: Гл. инспектор ЗХОЖ в ОДБХ - Разград
ПП „ДПС“
9. Ибрям Ялама
Роден на: 28.05.1962 г.
Образование: Висше
Месторабота: Учител в ЦСОП гр. Кубрат
ПП „ДПС“
10. Имрен Кърмъзъ
Родена на: 06.11.1980 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Старши учител в ДГ „Здравец“,
гр. Кубрат
ПП „ДПС“
11. Мариета Борисова
Родена на: 22.08.1989 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Юрисконсулт в
МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Разград АД
Независим
12. Невин Мустафова
Родена на: 19.09.1976 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат
ПП „ЗНС“
13. Нина Цонева
Родена на: 23.12.1970 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Старши учител в СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат
ПП „ЗНС“
14. Орхан Бедиханов
Роден на: 14.06.1979 г.
Образование: Висше
Месторабота: Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация - Разград
ПП „ЗНС“
15. Орхан Мехмед
Роден на: 20.06.1970 г.
Образование: Висше
Месторабота: ЦПЛР Средношколско общежитие - Разград
ПП „ДПС“
16. Петко Петков
Роден на: 08.06.1991 г.
Образование: Средно-специално
Месторабота: „Дани - Ем - 19“, гр. Кубрат
ПП „ЗНС“
17. Пламен Петров
Роден на: 26.07.1961 г.
Образование: Средно специално
Месторабота: Собствен бизнес
МК „НДПС“
(БСДП, НДПС)
18. Рейхан Алиш
Роден на: 02.09.1968 г.
Образование: Средно
Месторабота: Собствен бизнес
ПП „ДПС“
19. Хюсеин Юмеров
Роден на: 03.10.1984 г.
Образование: Висше
Месторабота: Собствен бизнес
ПП „ДПС“
20. Цветомир Цонев
Роден на: 04.06.1982 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Ловен надзирател в ТП ДГС „Сеслав“ - гр. Кубрат
ПП „ГЕРБ“
21. Юмгюл Кедик
Родена на: 14.09.1969 г.
Образование: Полувисше
Месторабота: Мед. сестра в Здравна служба -
с. Севар
ПП „ДПС“