Проекти на нормативни актове

 

Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2023 г. - 2027 г./, публ. на 14.05.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г., публ. на 23.04.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г., публ. на 23.04.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г., публ. на 08.05.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 05.04.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 22.04.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за периода 2023 – 2024 год., Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2024 година, публ. на 07.03.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Кубрат за 2024 г., публ. на 07.03.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат, публ. на 07.03.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за периода 2023 – 2024 год., публ. на 07.03.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за периода 2023 – 2024 год., Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2024 година., публ. на 22.03.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на План за защита при бедствия на Община Кубрат за 2023 г., публ. на 22.02.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на План за защита при бедствия на Община Кубрат за 2023 г., публ. на 22.02.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на План за защита при бедствия на Община Кубрат за 2023 г., публ. на 08.03.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 26.01.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 26.02.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 26.01.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 26.02.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 26.01.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 26.02.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на План за действие за общинските концесии 2023 г. - 2027 г. в Община Кубрат., публ. на 19.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на План за действие за общинските концесии 2023 г. - 2027 г. в Община Кубрат., публ. на 19.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на План за действие за общинските концесии 2023 г. - 2027 г. в Община Кубрат., публ. на 19.01.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2024 г., публ. на 15.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Отчет за изпълнение на Общинския годишен план за младежта за 2023 г., публ. на 15.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общински годишен план за младежта за 2024 г., публ. на 15.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2024 г., публ. на 15.01.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2024 г., публ. на 14.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2024 г., публ. на 14.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2024 г., публ. на 14.01.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Кубрат за периода 2023-2027 година., публ. на 11.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Кубрат за периода 2023-2027 година, публ. на 11.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Кубрат за периода 2023-2027 година, публ. на 11.01.2024 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2024 г., публ. на 15.11.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2024 г., публ. на 15.11.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2024 г., публ. на 15.11.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2024 г., публ. на 15.12.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2023 г. - 2027 г./, публ. на 13.11.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2023 г. - 2027 г./, публ. на 13.11.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2023 г. - 2027 г./, публ. на 28.11.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за национална карта на социалните услуги., публ. на 11.10.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет., публ. на 11.10.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Предложение за национална карта на социалните услуги., публ. на 11.10.2023 г. Версия за Microsoft Excel
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за национална карта на социалните услуги., публ. на 16.11.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023 – 2026 година., публ. на 05.09.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023 – 2026 година., публ. на 05.09.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023 – 2026 година., публ. на 19.09.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 05.09.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 19.09.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота И БКС“ гр. Кубрат., публ. на 03.07.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота И БКС“ гр. Кубрат., публ. на 18.07.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 26.04.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 11.05.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба № 33 за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Кубрат., публ. на 10.03.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Наредба № 33 за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Кубрат., публ. на 10.03.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 33 за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Кубрат., публ. на 27.03.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г., публ. на 20.02.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г., публ. на 20.02.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г., публ. на 07.03.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград., публ. на 20.02.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград., публ. на 20.02.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград., публ. на 23.03.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 19.01.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 20.02.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 19.01.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 20.02.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2023 г., публ. на 15.12.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общински годишен план за младежта за 2023 г., публ. на 15.12.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2023 г., публ. на 16.01.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2023 г., публ. на 11.11.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2023 г., публ. на 11.11.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2023 г., публ. на 11.11.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2023 г.., публ. на 12.12.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат., публ. на 21.10.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат., публ. на 21.10.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат., публ. на 21.11.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 16.06.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 18.07.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г., публ. на 01.04.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г., публ. на 01.04.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г., публ. на 18.04.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 23.03.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 06.04.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 07.03.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 22.03.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 15.02.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 15.02.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 16.03.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 27.01.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 28.02.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 21.01.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 21.02.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 21.01.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 21.02.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2022 г., публ. на 11.01.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общински годишен план за младежта за 2022 г., публ. на 11.01.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2022 г., публ. на 14.02.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2022 г., публ. на 03.12.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2022 г., публ. на 03.12.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2022 г., публ. на 07.01.2022 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 08.11.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 08.11.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2022 година., публ. на 08.11.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2022 година., публ. на 08.12.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат., публ. на 17.09.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат., публ. на 17.09.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат., публ. на 18.10.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Кубрат., публ. на 11.08.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Кубрат., публ. на 13.09.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за организацията и управлението на общинските пазари в Община Кубрат., публ. на 21.05.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за организацията и управлението на общинските пазари в Община Кубрат., публ. на 22.06.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 16.04.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 16.04.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 18.05.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 09.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 09.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
План за действие към Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 09.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 23.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 05.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 19.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2021 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №1 - Отчет за изпълнение на Общинския годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №2 - Проект на Общински годишен план за младежта за 2021 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2021 г., публ. на 15.02.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Годишен план за социалните услуги за 2022 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Годишен план за социалните услуги за 2022 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишен план за социалните услуги за 2022 г., публ. на 15.02.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кубрат., публ. на 17.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кубрат., публ. на 16.02.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година., публ. на 14.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година., публ. на 14.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2021 година., публ. на 14.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година., публ. на 18.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат., публ. на 04.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат., публ. на 07.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 01.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 15.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 17.11.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 18.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 16.09.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 19.10.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 02.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 04.05.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 17.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 21.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, публ. на 17.02.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, публ. на 18.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 13.02.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 13.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 30.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 30.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
ен проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 30.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 30.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 28.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 28.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 23.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г., публ. на 21.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г., публ. на 21.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 21.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 21.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година., публ. на 15.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година., публ. на 15.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader